GMS Labe 2 - Decin/CZ - Eni: 08451040 - Ex-Name: CSPLO MN 11602 - L: 79,95 m - B: 9,36 m - Tg: 2,40 m - Ton: 1156 t - PS: 620/Skoda - Bj: 1971 bei Ceske Lodenice in Melnik/CZ

 

 

GMS Labe 3 - Decin/CZ - Eni: 09551066 - L. 79,98 m - B: 9,35 m - Tg: 2,40 m - Ton: 1170 t - PS: 620/Skoda  Bj: 1972 bei Ceske Lodenice in Melnik/CZ

 

 

GMS Labe 4 - Decin/CZ - Eni: 08451021 - Ex Namen: CSPLO MN 11604 - L: 80 m - B: 9,36 m - 2,40 m - Ton: 1183 t - PS: 620/Skoda - Bj: 1972 bei České Loděnice n.p. in Mělník/CZ

 

 

GMS Labe 6 - Decin/CZ - Eni: 09551070 - Ex Namen: MN-11606 - L: 79,96 m - B: 9,35 m - Tg: 2,40 m - Ton: 1164 t - PS: 620/Skoda - Bj: 1973 bei Ceske Lodenice n.p. Praha, závod in Melnik/CZ

 

 

GMS Labe 10 - Decin/CZ - Eni: 08451008 - L: 79,90 m - B: 9,23 m - Tg: 2,40 m - T: 1158 t - PS: 620/Skoda - Bj. 1957 bei  Ceske Lodenice in Melnik/CZ

 

 

 

GMS Labe 13 - Decin/CZ - Eni: 08451028 - Ex Namen: CSPLO MN 11613 - L: 79,93 m - B: 9,35 m - Tg: 2,50 m - Ton: 1164 t - PS: 620/Skoda - Bj: 1976 bei Ceske Lodenice in Melnik/CZ

 

 

GMS Labe 14 - Decin/CZ - Eni: 08451029 - L: 79.97 m - B: 9,35 m - Tg: 2,40 m - Ton: 1177 - PS: 620/Skoda - bj: 1977 bei Ceske Lodenice in Melnik/CZ

 

 

GMS Labe 15 - Decin/CZ - Eni: 08451011 - L: 79,95 m - B: 9,35 m - Tg: 2,50 m - T: 1177 t - PS: 620/Skoda - Bj: 1977 bei  České loděnice n.p., in Mělník/CZ

 

 

GMS Labe 17 - Decin/CZ - Eni: 08451044 - Ex Namen: MN-11617 - L: 80 m - Breite: 9,20 m - Tg: 2,40 m - T. 1171 t - PS: 620/Skoda - Bj: 1973 bei Ceske Lodenice in Melnik/CZ

 

 

GMS Labe 18 - Decin/CZ - Eni: 08451023 - L: 79,94 m - B: 9,20 m - Tg: 2,50 m - Ton: 1163 t - PS: 620/Skoda - Bj: 1973 bei  Ceske Lodenice in Melnik/CZ

 

 

GMS Labe 20 - Decin/CZ - Eni: 08451017 - Ex-Name: Offen 10, CSPLO MN 11620 - L: 79,92 m - B: 9,20 m - Tg: 2,40 m - T: 1157 T - PS: 620/Skoda - Bj: 1973 bei Ceske Lodenice n.p. Praha, závod Melnik/CZ

 

GMS Labe 21 - Decin/CZ - Eni: 08451030 - Ex Namen: MN 11621 - L: 79,85m - B: 9,28m - Tg: 2,40m T: 1171 t - PS: 620 Skoda - Bj: 1971 in Melnik/CZ

 

 

GMS Labe 22 - Decin/CZ - Eni: 08455065 - Ex Namen: Offen 2, Barmbek, CSPLO MN 11622 - L: 79,92 m - B: 9,34 m - Tg: 2,50 m - Ton: 1149 t - PS: 620/Skoda - Bj:  1972 bei  Ceske Lodenice in Melnik/CZ 

 

 

GMS Labe 23 -Decin/CZ -  Eni: 08451031 - Ex Namen: MN 11623 - EPPENDORF, OFFEN 3 - Länge: 80 m - B: 9,22 m - Tg: 2,40 m - T: 1158 t - PS: 620/SKL - Bj: 1972 bei České loděnice n.p. Praha, závod in Mělník/CZ

 

GMS Labe 24 - Decin/CZ - Eni:08451032 - Ex Namen: Offen 4, Rissen, CSPLO MN 11624 -  L: 79.92 m - B: 9.36 m - Tg: 2.50 m - T: 1183 t - PS: 1015/Deutz - Bj: 1972 bei Ceske Lodenice in Melnik/CZ

 

 

GMS Labe 25 - Decin/CZ - Eni: 08451014 - Ex Namen: Offen 5, Garstedt, MN 11625 - L: 79,90 m - Breite: 9,28 m - Tg: 2,40 m - Tonnage: 1165 t - PS: 620/Skoda - Bj: 1972 bei Ceske Lodenice in Melnik/CZ

 

 

GMS Labe 26 - Decin/CZ - Eni: 09551062 - Ex Namen: Offen 7, Sasel, CSPOL MN 11626, CSPL - L:  79,80 m - B: 9,20 m - Tg: 2,50 m - Ton: 1169 t - PS: 620/Skoda - Bj: 1972 bei Ceske Lodenice in Melnik/CZ

 

 

GMS Labe 29 - Decin/CZ - Eni: 08451018 - Ex Namen: CSPLO MN 111629 - L: 79,85 m - B: 9,28 m - Tg: 2,40 m - Ton: 1145 t - PS: 620/Skoda - Bj: 1975 bei Ceske Lodenice in Melnik/CZ