GMS Maria Catharina - Druten/NL - Eni: 02313396 - Ex Namen: Neptun 44, Rhenania 57, Express 243 - L: 80 m - B: 8,20 m - Tg: 2,53 m - T: 1124 t - PS: 370/Caterpillar - Bj: 1924 bei Bayerische Schiffswerft in Erlenbach/D