GMS Venezia - Antwerpen/B - Eni: 02330162 - Ex Namen: Excelsior - L: 135 m - B: 11,45 m - Tg: 3,76 m - Ton: 4232 t - PS: 2 x 1280/Mitsubishi - Bugstrahl: 2 x 570 PS/Scania-Veth-Jet - Bj: 2008 bei Yizheng Jianghai Shipping in Yizheng/China - Fertigstellung: Team Co. Shipyard in Heusden/NL